Routekaart:

Stichting Vrienden van de Pelgrimsrefuge

Een comite bestaande uit de heren Cees Veldkamp, Leo van Someren, Mart Franssen en Daniel Dierickx hebben op 30 juli 2007 een Stichting in het leven te roepen. De Stichting heeft tot primair doel: de pelgrimsrefuge “Nos Repos”, gelegen te 18600 te Augy sur Aubois (Fr.) in stand te houden, te verbeteren en te promoten in welke zin dan ook in binnen- en buitenland.

De Stichting heet voluit: STICHTING VRIENDENKRING PELGRIMSREFUGE: “ NOS REPOS ” en heeft haar zetel in de gemeente Breda. De Stichting is erg blij met alle giften groot en klein om hun doel te bereiken.

Mocht u deze Stichting in de realisatie van hun doelstelling willen helpen, dan kunt u storten t.n.v. deze Stichting op bankrekeningnr. NL 67 RABO 0135516773 van de Rabobank Montfoort-Oudewater.

LAATSTE NIEUWS
slaapzaalEr is gewerkt aan de brandveiligheid, hiervoor kwam er een doorgang van de pelgrimsslaapzaal naar buiten toe. Kosten: +- 2500 euro. Ook is inmiddels de Refuge voorzien van een verwarming d.m.v. een prachtige houtkachel, waarvoor een schoorsteen is gebouwd. Deze activiteiten zijn door bijdragen van vele pelgrimsen sympathisanten van de Refuge bekostigd kunnen worden.

WAARVOOR ONZE HARTELIJKE DANK!

In de komende jaren zal de Stichting blijven bijdragen aan de instandhouding en verbetering van de Refuge. Wij hopen dat er velen zijn die bereid zijn deze initiatieven te ondersteunen met een financiele bijdrage.

 

ANBI status

De stichting heeft de status als Algemeen Nut Beogende Instelling. Hierover kunt u hieronder lezen.

Oprichting en notariële akte
De Stichting Vriendenkring Pelgrimsrefuge “Nos Repos” , beheert de bij veel pelgrims naar Santiago de Compostela bekende pelgrimsherberg Nos Repos in Augy sur Aubois. De stichting is opgericht op 30 juli 2007 bij notariële akte, verleden door notaris Vermunt te Hoogerheide.
link naar “Nos Repos akte van oprichting stichting.pdf

ANBI Verklaring
De stichting is tevens als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling door de Belastingdienst erkend en ingeschreven onder RSIN/ Fiscaal nummer 818300978.
link naar “Nos Repos erkenning ANBI.pdf

Post- of bezoekadres
Refuge Nos Repos
La Croix
18600 Augy sur Aubois
France

Doelstelling stichting
De doelstellingen van de stichting zijn:
a) De refuge in stand te houden, te verbeteren en te promoten in welke zin dan ook in binnen- en buitenland
b) De kwaliteit van de opvang van de pelgrims en het verlenen van onderdak telkens te verbeteren
c) De belangstelling voor de pelgrimstochten naar Santiago de Compostela in Galicië en naar andere christelijke pelgrimsplaatsen te verbreiden en te verdiepen
d) Bij te dragen aan de studiefunctie van de pelgrimsrefuge gericht op godsdienstige, historische en andere culturele verschijnselen die samenhangen met de Jacobus verering in binnen – en buitenland
e) Vrijwilligers op te leiden voor de functie van hospitalero
f) Bij te dragen aan de uitwisseling van gegevens en ervaringen tussen de hospitaleros
g) Voorlichting aan derden te verstrekken over de pelgrimsrefuge
h) Het bevorderen van contacten met personen en instellingen in binnen- en buitenland, die een bijdrage kunnen leveren aan de realisatie van de hoofddoelstelling van de stichting, in het bijzonder met soortgelijke instellingen
i) Het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.


Beleid
De stichting heeft geen winstoogmerk en tracht haar doel te verwezenlijken door gebruik te maken van alle wettige middelen. Om geld te genereren voor de financiering van alle kosten worden , naast een vergoeding door pelgrims voor een overnachting diverse activiteiten ontwikkeld. (zie elders op deze website). Ook een vrijwillige extra bijdrage van de pelgrims (Donativos) wordt positief gestimuleerd. Tevens trachten wij met gerichte acties bijvoorbeeld giften te verwerven onder de leden van het Nederlands Genootschap van Sint Jacobus.

Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit de heren Cees G.P.M. Verhage (voorzitter), Toine A.J.S.M. van Moorsel (penningmeester) en Paul P.A.G.M. Bakx (mede bestuurslid).

Beloningsbeleid
De bestuurders ontvangen geen beloningen.

Verslag activiteiten
een greep uit de vele activiteiten in het afgelopen jaar :

 • afdakjes refuge gerepareerd.
 • poortje kippenhok gemaakt, 2 nieuwe kippen gekocht.
 • doornstruiken achter het kippenhok verwijderd.
 • binnen en buitenshuis gewit en muur achter met primer behandeld.
 • meerdere keren grasmaaien (grasmaaier gereviseerd en opnieuw afgesteld)
 • bomen en bamboe gekapt op terrein van buurman Serge Tardieux en erfafscheiding verbeterd
 • maken van goot met houten bekleding aan de zijkant van de refuge
 • verlichting hersteld , elektrische verwarming boven spiegel badkamer geïnstalleerd, telefoonverbinding hersteld, lampen vervangen
 • schoorsteen geveegd
 • aan het succes van de brocante in Sancoins meegewerkt.
 • informatiemap voor hospitaleros geordend,
 • routebord grote weg herplaatst en routebord voor fietsers hersteld en route gecontroleerd contacten met Office de Tourisme in Nevers en Sancoins geïntensiveerd en kopieën informatie refuge nos repos gebracht.
 • ook contact met herberg l'esprit du chemin in het gehucht Le Chemin, 25 km ten zuiden van Vezelay op de route naar Nevers of Bourges gelegd en deze herberg bezocht en kopieën informatie nos repos gebracht. hier kunnen pelgrims nog kiezen om op weg te gaan naar de pelgrimsherberg nos repos.

Financiële verantwoording

link naar “Nos Repos finantieel verslag 2017.pdf


 

www.pelgrims.nl
Vragen? mail naar René Heinrichs
Technische vragen? mail naar de webmaster